0

  • Title: 江南思雨 / Jiang Nan Si Yu
  • English title:
  • Style: Romance,
  • Episodes: 30
  • Broadcast Date: April 11, 2022
  • Broadcast community: Tencent
  • Screenwriter: Da Shixiong, Yang Wei, Zhang Weiwei, Zhao Shujuan

Forged

  • Danson Tang as Jiang Nan
  • Nie Shi as Nie Siyu
  • Zuo Yi as Cheng Zhi

Present your love & vote under.